23 Episodes

Repression

Episode 1 - Season 3

28/09/2001

Wrath

Episode 2 - Season 3

05/10/2001

Stolen

Episode 3 - Season 3

12/10/2001

Rooftop

Episode 4 - Season 3

19/10/2001

Tangled

Episode 5 - Season 3

26/10/2001

Redemption

Episode 6 - Season 3

02/11/2001

Sacrifice

Episode 7 - Season 3

09/11/2001

Inheritance

Episode 8 - Season 3

16/11/2001

Care

Episode 9 - Season 3

23/11/2001

Ridicule

Episode 10 - Season 3

14/12/2001

Monogamy

Episode 11 - Season 3

04/01/2002

Protection

Episode 12 - Season 3

11/01/2002

Prodigy

Episode 13 - Season 3

18/01/2002

Counterfeit

Episode 14 - Season 3

25/01/2002

Execution

Episode 15 - Season 3

01/02/2002

Popular

Episode 16 - Season 3

01/03/2002

Surveillance

Episode 17 - Season 3

08/03/2002

Guilt

Episode 18 - Season 3

29/03/2002

Justice

Episode 19 - Season 3

05/04/2002

Greed

Episode 20 - Season 3

26/04/2002

Denial

Episode 21 - Season 3

03/05/2002

Competence

Episode 22 - Season 3

10/05/2002

Silence

Episode 23 - Season 3

17/05/2002