13 Episodes

Asylum of the Daleks

Episode 1 - Season 7

01/09/2012

Dinosaurs on a Spaceship

Episode 2 - Season 7

08/09/2012

A Town Called Mercy

Episode 3 - Season 7

15/09/2012

The Power of Three

Episode 4 - Season 7

22/09/2012

The Angels Take Manhattan

Episode 5 - Season 7

29/09/2012

The Bells of Saint John

Episode 6 - Season 7

30/03/2013

The Rings of Akhaten

Episode 7 - Season 7

06/04/2013

Cold War

Episode 8 - Season 7

13/04/2013

Hide

Episode 9 - Season 7

20/04/2013

Journey to the Centre of the TARDIS

Episode 10 - Season 7

27/04/2013

The Crimson Horror

Episode 11 - Season 7

04/05/2013

Nightmare in Silver

Episode 12 - Season 7

11/05/2013

The Name of the Doctor

Episode 13 - Season 7

18/05/2013